Darbo tvarkos taisyklės

VAIRAVIMO MOKYKLOS „EUROKET“
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą jame nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse).
1.2 Mokyklos veiklos pobūdis: A, B, BE, C, CE, D kategorijų kelių transporto priemonių vairuotojų rengimas.
1.3 UAB „Visagalis“ administracijos adresas: Linkmenų g. 50-301, 08217 Vilnius, (8~650) 99929 Darbo laikas I-V 10-17 , VI-VII – nedirbame
1.4 Teoriniai mokymai vyksta:
1.4.1. Rytinės grupės nuo 9.30-13.30 val.
1.4.2. Dieninės grupės nuo 13.30-17.30 val.
1.4.3. Vakarinės grupės nuo 17.30-21.30 val.

2. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VAIRAVIMO MOKYKLĄ

2.1 Vairavimo mokykla su mokiniu, pageidaujančiu mokytis sudaro mokymo sutartį.
2.2 Asmenys, sudarydami mokymo sutartį su Vairavimo mokykla, turi būti sulaukę nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, o mokymosi pabaigoje-ne jaunesni kaip nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikrų kategorijų transporto priemones. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys. Jei mokinys nepilnametis, sutartį pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų.
2.3 Mokiniai pateikia šiuos dokumentus:
• fotonuotraukas;
•  pasą arba asmens tapatybės kortelę
2.3.1 Asmenys, kurie pageidauja mokytis BE,C1,D1,C,CE,D turi pateikti vairuotojo pažymėjimą

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

3.1 Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet neilgiau kaip šešis mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
3.2 Mokiniui , sumokėjus ir atsisakius lankyti kursus per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, visa sumokėta suma grąžinama. Praėjus 3 dienoms įmokos negrąžinamos.
3.3 Jeigu mokinys nori pristabdyti, atidėti mokymą – apie tai jis turi raštu informuoti Vairavimo mokyklą. Neinformavus raštu, jokios pretenzijos dėl tolimesnių abiejų pusių įsipareigojimų vykdymo nepriimamos.
3.4 Jeigu mokiniui atidėjus ar pristabdžius mokymą 3.3 p. nurodyta tvarka , grįžus pratęsti mokymą vairavimo kursų kaina yra pasikeitusi, tai mokinys privalo sumokėti kainų skirtumą.
3.5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų per šešis mėnesius nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai (be pagrįstų priežasčių) nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas. Ši nuostata negalioja 3.3. punkte numatytu atveju.
3.6. Mokyklinės teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių įskaitos galioja 3 mėnesius nuo jų išlaikymo dienos.

4. VAIRAVIMO MOKYKLA ĮSIPAREIGOJA

4.1 Pagal patvirtintą kategorijos(ų) vairuotojų rengimo programą skirti specializuotą mokymo kabinetą, atestuotą vairavimo instruktorių bei teorijos mokytoją, mokymo kursų baigimo pabaigoje organizuoti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių įskaitas.
4.2 Teorinį mokymą vykdyti grupėmis (gali būti ir individualiai), o praktinis – tik individualiai.
4.3 Skirti praktiniam mokymui transporto priemonę.
4.4 Išduoti mokiniui, turinčiam galutinius teigiamus teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių įvertinimus, nustatytos formos vairavimo mokyklos baigimo liudijimą. Liudijimas išduodamas sekančią dieną po mokyklinių įskaitų išlaikymo, pristačius reikiamus dokumentus ir pilnai atsiskaičius už kursus. Teorijos žinių galutinė įskaita, dokumentų tvarkymas vyksta teorinių užsiėmimų patalpose.
4.5 Suteikti sąlygas mokytis kompiuterinėje klasėje, neribojant mokymo valandų skaičiaus.
4.6 Mokiniui pageidaujant, išduoti pažymą, patvirtintą vairavimo mokyklos vadovo arba jo paskirto asmens, kuriam pavesta vadovauti vairavimo mokymo veiklai, parašu ir antspaudu, apie išklausytą teorinio ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą (nurodant mokymo dalykų temas, valandų skaičių, įvertinimus) ir pripažinti kitos vairavimo mokyklos išduotą tokią pažymą bei įskaityti išklausytą teorinį ir atliktą praktinio vairavimo mokymo kursą.

5. MOKINYS PRIVALO

5.1 Laikytis bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti Vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės Vairavimo mokyklai padarytą žalą.
5.2 Nustatytu laiku išlaikyti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutines įskaitas.
5.3 Teorijos žinių galutinė įskaita vertinama kompiuterine programine įranga.
5.3.1. Mokinių teorijos žinių galutinės įskaitos (toliau – teorijos galutinė įskaita) vykdomos tada, kai mokinys yra baigęs transporto priemonių vairuotojų pirminio mokymo kurso teorijos dalykus.
5.3.2. Jei mokinys išklausęs mažiau kaip 80 proc. nustatyto teorijos mokymo kurso valandų, teorijos galutinės įskaitos laikyti neleidžiama.
5.3.3. Teorijos galutinei įskaitai naudojamus klausimus (klausimų bazę) tvirtina vairavimo mokyklos vadovas arba asmuo, atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą. Klausimai turi apimti vairuotojų pirminio mokymo kursų turinį, nustatytą Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo 1 priedo mokymo dalyke „Kelių eismo taisyklės, saugus eismas, teisinės žinios“.
5.3.4. Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas. Testą sudaro 30 klausimų (iš kurių 25 bendrieji klausimai ir penki specifiniai klausimai pagal transporto priemonių, kurių vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją) atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterinę programą, parinktų iš patvirtintos klausimų bazės ir turinčių po keturis atsakymus, iš kurių ne mažiau kaip vienas yra teisingas.
5.3.5. Kai mokinys siekia įgyti teisę vairuoti dviejų ar daugiau kategorijų transporto priemones vienu metu, teorijos galutinės įskaitos klausimai turi apimti visas transporto priemonių, kurias mokinys mokosi vairuoti, kategorijas. Šiuo atveju testą (30 klausimų) sudaro po penkis specifinius klausimus pagal transporto priemonių kategorijas, o likusieji – bendrieji klausimai.
5.3.6.Teorijos galutinė įskaita yra teigiama, jei teisingai atsakyta į ne mažiau kaip
90 proc. testo klausimų (27 klausimai).
5.3.7. Testui spręsti skiriama 30 minučių. Jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių.
5.3.8. Į testo klausimą atsakyta neteisingai, jei mokinys pažymėjo ne visus teisingus atsakymus ar pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą, arba nepažymėjo nei vieno atsakymo.
5.3.9. Visais atvejais mokinys su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais turi būti supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą.
5.3.10. Po teorijos galutinės įskaitos priėmimo mokinys vairavimo mokyklos nustatyta tvarka turi būti supažindintas su neteisingai atsakytais testo klausimais.

5.4 Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu daromas viso praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas.
5.4.1. Vairavimo mokykla mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą (toliau – vairavimo įgūdžių galutinė įskaita) gali rengti ir vykdyti tik tada, kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktų reikalavimus mokiniui mokytis teorijos leidžiama savarankiškai, be to, jis yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą.
5.4.2. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos turinys (atitinkamai pagal transporto priemonių kategorijas) turi apimti vairuotojų pirminio praktinio vairavimo mokymo kursą, nustatytą mokyti vairuotojus vairavimo mokymo aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose (gatvėse).
5.4.3. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min. Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-116 (Žin., 2011, Nr. 24-1199), nuostatas.
5.4.4. Vairavimo mokymo aikštelėje mokinys privalės atlikti tris mokymo elementus, papildomi mokymo elementai,turi būti parinkti atsitiktinumo principu.
5.4.5. Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas vertinti mokinį, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu.
5.4.6. Daromas vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos (pagal B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE transporto priemonių kategorijas) vaizdo ir garso įrašas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.
5.4.7. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (-ai) įrašomi į Vairavimo mokymo lapą.
5.4.8. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo eiliškumą (šios įskaitos pradžią vairavimo mokymo aikštelėje ar realiomis eismo sąlygomis) nustato vairavimo mokykla.
5.5 Mokiniui, neišlaikius teorijos žinių ar praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų nustatytu laiku, pakartotinai įskaitą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip po savaitės.
5.6 Paskutinis praktinio vairavimo užsiėmimas skiriamas praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita laikomas dviem etapais: vairavimo mokymo aikštelėje ir realiomis eismo sąlygomis keliuose(gatvėse). Jei mokinys neišlaikė praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos, jis įsipareigoja praktinio vairavimo papildomai mokytis 1 mokymo val. ir antros mokymo valandos metu laikyti praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą ta pačia tvarka.
5.7 Jei mokinys, užsisakęs vairavimo laiką, negali sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, jis turi perspėti vairavimo instruktorių prieš dieną iki 18.00 val. Jei mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaus, pinigai už užsiėmimą negrąžinami.
5.8 Kiekvieno praktinio vairavimo užsiėmimo metu mokinys privalo turėti medicininę pažymą , priešingu atveju praktinio vairavimo užsiėmimas neįvyks, pinigai už užsiėmimą bus atskaičiuojami ir negrąžinami.

6. BAIGIAMOJI DALIS

6.1 Mokyklos darbo tvarkos taisyklės galioja nuo patvirtinimo dienos visiems mokyklos bendruomenės nariams.
6.2 Visi darbuotojai ir mokiniai turi susipažinti su šiomis taisyklėmis.